Циклова комісія з хімії навколишнього середовища ОДЕКУ

Дисципліна «Хімія з основами біогеохімії» належить до природничо-наукового (фундаментального) циклу Б ОПП підготовки, за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти – бакалавр. Статус дисципліни – обов’язкова. 

Викладання дисципліни базується на засвоєнні природничих дисциплін в обсязі загально-освітньої програми. Знання і навички, отриманні внаслідок її засвоєння будуть використані при вивчанні наступних дисциплін: «Загальна екологія та неоекологія», «Ландшафтна екологія», «Урбоекологія» «Техноекологія», «Безпека життєдіяльності»,  "Екологічна хімія"які також входять в освітньо-кваліфікаційну характеристику бакалавра спеціальності 101 «Екологія».

Дисципліна «Екологічна хімія» викладається для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти – бакалавр.

«Екологічна хімія» є варіативною навчальною дисципліною, яка служить базою для подальшого більш поглибленого вивчення інших фахових дисциплін. 

Мета дисципліни – формування у студентів повного уявлення про теоретичні основи екологічної хімії, закономірностей фізико-хімічних процесів, що відбуваються під впливом хімічного складу та властивостей антропогенних токсикантів у природних системах, про шляхи вирішення актуальних проблем локальної, регіональної та прикладної екології, а головне – характеристика і науковий аналіз наслідків забруднення природного середовища токсичними речовинами для формування бази знань з сучасного стану глобальних екологічних проблем та стратегії їх вирішення.

Викладання даної дисципліни базується на попередньому вивченні студентами таких дисциплін: «Хімії з основами біогеохімії», «Загальна екологія та неоекологія», «Моніторинг довкілля», та в подальшому служить базою для вивчення таких дисциплін, як «Управління та поводження з відходами», «Екологічна безпека», «Екологія людини».

Налаштування

Налаштування