slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри ХІМІЇ навколишнього середовища
 

Викладання хімії як науки і навчального предмета почалося в Харківському інженерному гідрометеорологічному інституті (ХІГМІ) з моменту його заснування (1932 р.). Тривалий час окремої кафедри хімії не створювали, тому секцію хімії у міру настання освітньої та наукової необхідності переводили до відповідних кафедр ХІГМІ.
Кафедра хімії була створена через декілька місяців після реевакуації інституту із столиці Туркменської РСР Ашхабада в Одесу – 19 вересня 1945 р. Обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконувала Шейнцис Ольга Григорівна, яка до свого призначення на цю посаду входила до секції хімії, працюючи старшим викладачем. 1 вересня 1949 р. кафедру хімії було ліквідовано і на її базі сформовано секцію хімії, що стала структурним підрозділом кафедри агрометеорології і хімії.
1 вересня 1952 р. відбулося об’єднання секції хімії з кафедрою фізики. Завідувачем кафедри фізики і хімії призначено кандидата технічних наук, доцента Кобуса Георгія Львовича, якого того ж року обрали ректором Одеського гідрометеорологічного інституту.
У 1959-1994 рр. кафедру фізики і хімії очолювали кандидат хімічних наук, доцент Овчиннікова Євгенія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Солдатов Борис Ілліч, кандидат технічних наук, доцент Пенчев Євген Олександрович. З 1994 р. завідувачем кафедри фізики і хімії став доктор фізико-математичних наук, професор Герасимов Олег Іванович. Завдяки його дбанням кафедра фізики і хімії перетворилася на один з найважливіших підрозділів екологічного факультету і всього університету.
На початку травня 2002 р. за рішенням Вченої ради університету кафедру було розділено на дві – кафедру загальної і теоретичної фізики та кафедру хімії навколишнього середовища. З 2002 по 2014 р. кафедру хімії навколишнього середовища очолював доктор хімічних наук, професор Ганін Едуард Вікторович.
З листопада 2014 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Софронков Олександр Наумович.

Склад кафедри:
- завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор СОФРОНКОВ Олександр Наумович;
- кандидат технічних наук, доцент ШЕВЧЕНКО Валентин Федорович;
- кандидат хімічних наук, доцент КОСТІК Володимир Вікторович;
- кандидат хімічних наук, доцент ФЕДОРОВА Галина Володимирівна;
- кандидат технічних наук, доцент РУДКОВСЬКА Олена Вікторівна;
- старший викладач ВАСИЛЬЄВА Марина Георгіївна;
- асистент ШЕПЕЛІНА Світлана Іванівна;
- завідувач навчальною лабораторією хімії навколишнього середовища ГРИБ Катерина Олександрівна;
- інженер 1-ї категорії навчальної лабораторії хімії навколишнього середовища ГЕЛЬМАН Володимир Захарович;
- технік 1-ї категорії кафедри хімії навколишнього середовища ЧЕЧЕР Марія Олександрівна.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Новини сайту

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

Загальна хімія з основами геохімії

Дисципліна «Загальна хімія з основами геохімії» (інтегрований робочий навчальний план – 180 кредитів) належить до фундаментального циклу підготовки, є загальнонауковою дисципліною та служить базою для подальшого вивчення фахових дисциплін у підготовці бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю. Хімія і геохімія належать до природничих наук, які вивчають навколишній світ з усім багатством його різних форм і різноманітністю явищ, що в ньому постійно відбуваються.

Рух, як безперервна зміна, властивий матерії в цілому і кожній найдрібнішій її частинці зокрема. Форми руху матерії різноманітні. Так, механічний рух переходить у тепловий, тепловий – у хімічний, хімічний – в електричний і т.д. Явища, за яких з одних речовин утворюються інші, називаються хімічними. Такі явища вивчає хімія – наука про перетворення речовин. Геохімічні процеси завжди супроводжуються фізичними і біологічними змінами у навколишньому середовищі. У даному курси дисципліни предметом вивчення геохімії є хімічні елементи та їх міграція.

Хімія являється фундаментальною наукою. Курс «Загальна хімія з основами геохімії» повинен надати базові знання з хімії, а також навчити студентів виконувати необхідні розрахунки та дослідження, працювати з спеціалізованою літературою, яка надає необхідні знання про хімічний та екологічний стан довкілля. 

Прийоми роботи з науковою інформацією також входять до завдання дисципліни.

Практична значимість дисципліни складається з уміння застосовувати одержані знання та вміння у практичній роботі. Це полягає в тому, що пояснення тих чи інших геохімічних явищ засновано на розумінні закономірностей хімічних процесів у довкіллі, вмінні їх аналізувати і прогнозувати.

Мета дисципліни  формування у студентів знань з загальної і колоїдної хімії, розуміння хімічної будови речовин, хімічних закономірностей їх перетворення, фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, закономірностей їх утворення та руйнування і, на базі хімічних знань, розвиток уявлень про закономірності поширення хімічних елементів в геосферах Землі і накопиченні їх як у вигляді родовищ корисних копалин, так і антропогенних забруднювачів довкілля. 

Основні завдання і структура дисципліни:

1. Засвоєння фундаментальних законів природознавства та основних законів хімії.

2. Формування знань про електронну будову атомів та хімічні зв’язки у речовинах.

3. Сучасне уявлення про закономірності хімічних процесів та енергетику хімічних перетворень.

4. Знання основних властивостей молекулярних ідеальних розчинів і розчинів електролітів та неелектролітів.

5. Засвоєння основ електрохімія і її ролі в пошуках джерел енергії та захисту металів від корозії.

6. Формування знань з колоїдної хімії та уявлень про її значення в геохімічних процесах і розвитку методів захисту  навколишнього середовища від антропогенного впливу.

7. Сучасне уявлення про теоретичні основи геохімії: об’єкти вивчення, мета і завдання, термінологія.

8. Закономірності міграції хімічних елементів в межах літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери та між ними. 

9. Перетворення теоретичних знань у навички під час практичних та лабораторних занять.

Засвоєння дисципліни повинне сприяти розвитку у студентів природничо-наукового розуміння фізико-хімічних процесів, які виникають у довкіллі під впливом природних та антропогенних факторів.

Базові знання та вміння

Після проходження дисципліни студент повинен знати:

 1. 1. Основні закони хімії.
 2. 2. Електронну будову атома як основу Періодичного закону  Д.І. Менделєєва.
 3. 3. Теоретичні основи хімічного зв'язку і будови молекул.
 4. 4. Основні закономірності перебігу хімічних реакцій.
 5. 5. Властивості води та розчинів неелектролітів та електролітів.
 6. 6. Основи електрохімії.
 7. 7. Властивості дисперсних і колоїдних систем.
 8. 8. Основи геохімії – міграція хімічних елементів у геосферах Землі.
Уміти:

 1. 1. Використовувати отримані знання для пояснення процесів, які відбуваються у навколишньому середовищі. 
 2. 2. Виконувати необхідну роботу з відбору і підготовки до аналізу проб з об’єктів навколишнього середовища та здійснювати прості хімічні аналізи за основними показниками її якості. 
 3. 3. Застосувати теоретичні знання з геохімії для аналізу хімічних показників якості середовища геосфер Землі;
 4. 4. Провести аналітичну оцінку стану хімічних елементів у навколишньому середовищі. 

Студенти повинні мати уявлення про необхідні і достатні умови для протікання хімічної реакції в тій чи іншій геосфері і бути компетентними в очікуваному впливі на навколишнє середовище продуктів цього перетворення.


Course

Загальна хімія

Загальна хімія

Course

Гідрохімія та біохімія гідробіонтів

Гідрохімія та біохімія гідробіонтів

Course
Settings

Color Scheme