slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри ХІМІЇ навколишнього середовища
 

Викладання хімії як науки і навчального предмета почалося в Харківському інженерному гідрометеорологічному інституті (ХІГМІ) з моменту його заснування (1932 р.). Тривалий час окремої кафедри хімії не створювали, тому секцію хімії у міру настання освітньої та наукової необхідності переводили до відповідних кафедр ХІГМІ.
Кафедра хімії була створена через декілька місяців після реевакуації інституту із столиці Туркменської РСР Ашхабада в Одесу – 19 вересня 1945 р. Обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконувала Шейнцис Ольга Григорівна, яка до свого призначення на цю посаду входила до секції хімії, працюючи старшим викладачем. 1 вересня 1949 р. кафедру хімії було ліквідовано і на її базі сформовано секцію хімії, що стала структурним підрозділом кафедри агрометеорології і хімії.
1 вересня 1952 р. відбулося об’єднання секції хімії з кафедрою фізики. Завідувачем кафедри фізики і хімії призначено кандидата технічних наук, доцента Кобуса Георгія Львовича, якого того ж року обрали ректором Одеського гідрометеорологічного інституту.
У 1959-1994 рр. кафедру фізики і хімії очолювали кандидат хімічних наук, доцент Овчиннікова Євгенія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Солдатов Борис Ілліч, кандидат технічних наук, доцент Пенчев Євген Олександрович. З 1994 р. завідувачем кафедри фізики і хімії став доктор фізико-математичних наук, професор Герасимов Олег Іванович. Завдяки його дбанням кафедра фізики і хімії перетворилася на один з найважливіших підрозділів екологічного факультету і всього університету.
На початку травня 2002 р. за рішенням Вченої ради університету кафедру було розділено на дві – кафедру загальної і теоретичної фізики та кафедру хімії навколишнього середовища. З 2002 по 2014 р. кафедру хімії навколишнього середовища очолював доктор хімічних наук, професор Ганін Едуард Вікторович.
З листопада 2014 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Софронков Олександр Наумович.

Склад кафедри:
- завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор СОФРОНКОВ Олександр Наумович;
- кандидат хімічних наук, доцент КОСТІК Володимир Вікторович;
- кандидат технічних наук, доцент РУДКОВСЬКА Олена Вікторівна;
- старший викладач ЧОКАН Лариса Олександрівна;

- завідувач навчальною лабораторією хімії навколишнього середовища ГРИБ Катерина Олександрівна;

- інженер 1-ої категорії навчальної лабораторії хімії навколишнього середовища ГЕЛЬМАН Володимир Захарович.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

Хімія з основами біогеохімії (І)

Дисципліна «Хімія з основами біогеохімії» належить до природничо-наукового (фундаментального) циклу Б ОПП підготовки, за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти – бакалавр. Статус дисципліни – обов’язкова. 

Викладання дисципліни базується на засвоєнні природничих дисциплін в обсязі загально-освітньої програми. Знання і навички, отриманні внаслідок її засвоєння будуть використані при вивчанні наступних дисциплін: «Загальна екологія та неоекологія», «Ландшафтна екологія», «Урбоекологія» «Техноекологія», «Безпека життєдіяльності»,  "Екологічна хімія"які також входять в освітньо-кваліфікаційну характеристику бакалавра спеціальності 101 «Екологія».

Курс

Екологічна хімія

Дисципліна «Екологічна хімія» викладається для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти – бакалавр.

«Екологічна хімія» є варіативною навчальною дисципліною, яка служить базою для подальшого більш поглибленого вивчення інших фахових дисциплін. 

Мета дисципліни – формування у студентів повного уявлення про теоретичні основи екологічної хімії, закономірностей фізико-хімічних процесів, що відбуваються під впливом хімічного складу та властивостей антропогенних токсикантів у природних системах, про шляхи вирішення актуальних проблем локальної, регіональної та прикладної екології, а головне – характеристика і науковий аналіз наслідків забруднення природного середовища токсичними речовинами для формування бази знань з сучасного стану глобальних екологічних проблем та стратегії їх вирішення.

Викладання даної дисципліни базується на попередньому вивченні студентами таких дисциплін: «Хімії з основами біогеохімії», «Загальна екологія та неоекологія», «Моніторинг довкілля», та в подальшому служить базою для вивчення таких дисциплін, як «Управління та поводження з відходами», «Екологічна безпека», «Екологія людини».

Курс

Загальна хімія

Дисципліна «Загальна хімія» належить до фундаментального циклу підготовки, є загальнонауковою дисципліною та служить базою для подальшого вивчення фахових дисциплін у підготовці бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю".

Курс

Хімія (неорганічна, аналітична)

Мета дисципліни: формування у студентів уявлення про теоретичні основи неорганічної, аналітичної та загальної хімії; надання студентам цілісного світорозуміння на основі сучасних знань про будову та властивості хімічних сполук, квантово-механічних уявленнях про структуру атомів, молекул і взаємодії між ними; закономірності перебігу хімічних процесів, що відбуваються між різними речовинами у навколишньому середовищі взагалі та зокрема – у водному середовищі; застосовування понять і методів аналітичної хімії, їх використання для дослідження якісного й кількісного складу неорганічних сполук, які зустрічаються в природі, у водних біоресурсах та водному середовищі; формування сучасного світогляду – розглядати життя з урахуванням гідросфери та  біосфери, як єдиної системи живої речовини та мінеральних сполук. 

Отримані знання та вміння надалі будуть використовуватися при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Хімія» (частини «Органічна хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія»), «Гідрохімія та біохімія гідробіонтів», «Гідробіологія», «Біологічні основи рибного господарства», «Аквакультура природних водойм», «Фізіологія гідробіонтів» та ішні.

Курс

Хімія (органічна, фізична, колоїдна)

Дисципліна «Хімія» (частини «Органічна хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія») належить до природничо-наукового циклу підготовки (Б) студентів ЗВО, є обов’язковою (нормативною) загальнонауковою та базовою дисципліною для подальшого вивчення фахових дисциплін РВО «Бакалавр», спеціальності 207«Водні біоресурси та аквакультура».

Читання даної дисципліни спирається на дисципліни «Фізика», «Неорганічна хімія» і «Органічна хімія», що вивчаються в середній школі, а також на дисципліни «Фізика» та «Хімія», складові якої – неорганічна та аналітична хімія, вивчаються на І курсі.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі її викладання. Отримані знання, навички та вміння студенти зможуть використовувати при вивченні таких навчальних дисциплін як «Біофізика», «Гідрохімія та біохімія гідробіонтів», «Безпека життєдіяльності»,  та дисциплін рибництва: «Іхтіопатологія», «Хвороби об'єктів рибництва», «Біологічні основи рибного господарства», «Основи марикультури», «Технологія переробки риб». 

Курс

Гідрохімія та біохімія гідробіонтів

Місце дисципліни: формування у студентів повного уявлення про хімічний склад природних вод та закономірності його зміни під впливом природних та антропогенних факторів, про шляхи вирішення актуальних проблем регіональної та прикладної гідрохімії; формування у студентів цілісного світогляду на основі сучасних знань щодо уяви про біохімічні процеси, про хімічний склад основних представників гідробіонтів та розуміння сутності процесів, що відбуваються в їхніх організмах, а головне – формування бази знань сучасного стану гідро- та біохімічних проблем та творчого відношення до їх вирішення.

Курс

Новини сайту

(Поки що не було опубліковано жодних оголошень.)


Налаштування

Color Scheme