Циклова комісія з хімії навколишнього середовища ОДЕКУ

Мета дисципліни: формування у студентів уявлення про теоретичні основи неорганічної, аналітичної та загальної хімії; надання студентам цілісного світорозуміння на основі сучасних знань про будову та властивості хімічних сполук, квантово-механічних уявленнях про структуру атомів, молекул і взаємодії між ними; закономірності перебігу хімічних процесів, що відбуваються між різними речовинами у навколишньому середовищі взагалі та зокрема – у водному середовищі; застосовування понять і методів аналітичної хімії, їх використання для дослідження якісного й кількісного складу неорганічних сполук, які зустрічаються в природі, у водних біоресурсах та водному середовищі; формування сучасного світогляду – розглядати життя з урахуванням гідросфери та  біосфери, як єдиної системи живої речовини та мінеральних сполук. 

Отримані знання та вміння надалі будуть використовуватися при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Хімія» (частини «Органічна хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія»), «Гідрохімія та біохімія гідробіонтів», «Гідробіологія», «Біологічні основи рибного господарства», «Аквакультура природних водойм», «Фізіологія гідробіонтів» та ішні.

Дисципліна «Хімія» (частини «Органічна хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія») належить до природничо-наукового циклу підготовки (Б) студентів ЗВО, є обов’язковою (нормативною) загальнонауковою та базовою дисципліною для подальшого вивчення фахових дисциплін РВО «Бакалавр», спеціальності 207«Водні біоресурси та аквакультура».

Читання даної дисципліни спирається на дисципліни «Фізика», «Неорганічна хімія» і «Органічна хімія», що вивчаються в середній школі, а також на дисципліни «Фізика» та «Хімія», складові якої – неорганічна та аналітична хімія, вивчаються на І курсі.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі її викладання. Отримані знання, навички та вміння студенти зможуть використовувати при вивченні таких навчальних дисциплін як «Біофізика», «Гідрохімія та біохімія гідробіонтів», «Безпека життєдіяльності»,  та дисциплін рибництва: «Іхтіопатологія», «Хвороби об'єктів рибництва», «Біологічні основи рибного господарства», «Основи марикультури», «Технологія переробки риб». 

Місце дисципліни: формування у студентів повного уявлення про хімічний склад природних вод та закономірності його зміни під впливом природних та антропогенних факторів, про шляхи вирішення актуальних проблем регіональної та прикладної гідрохімії; формування у студентів цілісного світогляду на основі сучасних знань щодо уяви про біохімічні процеси, про хімічний склад основних представників гідробіонтів та розуміння сутності процесів, що відбуваються в їхніх організмах, а головне – формування бази знань сучасного стану гідро- та біохімічних проблем та творчого відношення до їх вирішення.