Кафедра хімії навколишнього середовища ОДЕКУ

Дисципліна «Хімія (частина "Неорганічна", "Аналітична")» належить до природничо-наукового циклу (Б) підготовки, є нормативною загальнонауковою дисципліною та служить базою для подальшого більш поглибленого вивчення фахових дисциплін у підготовці бакалаврів спеціальності 207  «Водні біоресурси та аквакультура».

Читання даної дисципліни спирається на дисципліни «Хімія», «Математика», «Фізика» в обсязі загальноосвітньої програми середньої школи.

Отримані знання та вміння надалі будуть використовуватися при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Хімія» (частини «Органічна хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія»)«Гідрохімія та біохімія гідробіонтів», «Гідробіологія», «Біологічні основи рибного господарства», «Аквакультура природних водойм», «Фізіологія гідробіонтів» та ішні.

Дисципліна «Хімія» (частини «Органічна хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія») належить до природничо-наукового циклу підготовки (Б) студентів ЗВО, є обов’язковою (нормативною) загальнонауковою та базовою дисципліною для подальшого вивчення фахових дисциплін РВО «Бакалавр», спеціальності 207«Водні біоресурси та аквакультура».

Читання даної дисципліни спирається на дисципліни «Фізика», «Неорганічна хімія» і «Органічна хімія», що вивчаються в середній школі, а також на дисципліни «Фізика» та «Хімія», складові якої – неорганічна та аналітична хімія, вивчаються на І курсі.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі її викладання. Отримані знання, навички та вміння студенти зможуть використовувати при вивчанні таких навчальних дисциплін як «Біофізика», «Гідрохімія та біохімія гідробіонтів», «Безпека життєдіяльності»,  та дисциплін рибництва: «Іхтіопатологія», «Хвороби об'єктів рибництва», «Біологічні основи рибного господарства», «Основи марикультури», «Технологія переробки риб».